Begrafenisvereniging
"De Laatste Eer"
Anjum

Urnenmuur

De urnenmuur is klaar. Een foto reportage van de bouw op onze website onder het kopje Urnenmuur


CONTRIBUTIE KISTENFONDS.

INGAANDE 2017 IS DE CONTRIBUTIE KISTENFONDS VERHOOGD NAAR € 13,00 PER LID

NAMENS HET BESTUUR,

J.WIJBENGA

 

Notulen ledenvergadering 2016

 

Notulen algemene vergadering begrafenisvereniging De Laatste Eer.
Datum; woensdag 29 maart 2017, om 20.00 uur.

 

Locatie; Het Lokaal te Anjum.

 

1.      Opening.
De voorzitter heet 17 leden van harte welkom op de vergadering.

 

2.      Vaststellen agenda.

 

Er worden geen punten toegevoegd.

 

3.      Mededelingen.

 

-Er zijn vorige week 9 tal grafzerken verwijderd van graven waarvoor niet meer wordt betaald en waarvan de familie heeft aangegeven ook niet meer te willen betalen.

 

-Er waren veel bomen ziek waaronder de bomen bij de ingang van de begraafplaats. Deze zijn gekapt en verder is er veel gesnoeid. Er waren veel essen ziek vandaar de rigoureuze manier van snoeien.

 

- De aula is vanaf september beschikbaar voor verdere verbouwing. In januari kan de aula weer in gebruik. In principe worden de eerder gemaakt afspraken met het MFA aangehouden. Wat betekent een huur van

 

-Op 1 april ’17 neemt Respectrum de dienstverlening over van Begrafenis-en Crematievereniging “Dokkum en Omstreken” Eind juli wordt naar verwachting het geheel vernieuwde crematorium en uitvaartcentrum opgeleverd.

 

4.      Notulen leden vergadering 2016.

 

De notulen worden door de secretaris voorgelezen en onveranderd vastgesteld.

 

 

 

5.      Jaarverslag 2016.

 

In 2016 zijn er 10 leden van de vereniging begraven of gecremeerd. Na het voorlezen van de namen wordt er een moment van stilte in acht genomen. Verder wordt er ingegaan op een aantal zaken welke vorig jaar aan de orde waren.

 

 

 

6.      Financieel verslag.

 

Dhr. Wijbenga deelt het financieel rapport uit aan de aanwezigen en geeft uitleg over de verschillende posten zoals balans en het resultaat.

 

De resultaten zijn als volgt;

 

-          Vereniging            € ………….

 

-          Begraafplaats       € …………..

 

-          Kistenfonds                …….

 

Het totale resultaat is een positief saldo van € ……………
Dit mooie resultaat hebben we mede te danken omdat twee jaar geleden de contributie verhoogd is naar aanleiding van het actuarieel rapport van toen. Het rapport van 2016 gaf aan dat we op de goede weg zijn, en dat de vereniging weer voldoet aan de financiële eisen.
Dhr. Wijbenga wordt bedankt.

 

 

 

7.      Kascommissie.

 

De kascommissie bestaande uit Mw. J. Boersma en Mw. H Kempenaar hebben de boeken gecontroleerd en alles in orde bevonden. Mw. Boersma treedt uit de commissie en Dhr. A Koree neemt haar plaats in.

 

8.      Pauze.

 

 

 

9.      Zoektocht naar familieleden en graven.

 

Er worden foto`s van 7 graven uitgedeeld waarvan de familie niet bekend is. Er komen diverse tips binnen en deze zullen nagetrokken worden door het bestuur.

 

 

 

10.  Contributie.

 

Het voorstel om de contributie van het kistenfonds met €3 te verhogen, wordt door iedereen goedgekeurd. Dit wordt nu €13.

 

11.  Bestuurswissel.

 

Er wordt afscheid genomen van Saakje Bandstra welke 10 jaar in het bestuur heeft gezeten en tevens de eerste vrouw was in het bestuur.

 

Saakje krijgt een mooie bos bloemen en waardebon en natuurlijk een groot applaus.

 

Gerben Dijkstra wordt ons nieuwe bestuurslid en wordt van harte welkom geheten.

 

12.  Rondvraag.

 

-Dhr. Seepma vraagt om een verhoging van de vergoeding voor de dragers. Het bestuur neemt dit mee naar de volgende bestuursvergadering.

 

-Dhr. Seepma vraagt of er ook wat meer heesters of iets dergelijks kunnen komen op de begraafplaats ,zodat het wat meer groen blijft. Het bestuur neemt dit mee, er waren ook leden welke het open karakter van de begraafplaats wel vonden passen.

 

-Dhr. Heeringa vroeg of we de aula wel konden onderverhuren omdat we het gebouw huren van het MFA. Dit kan wel omdat wij het beheren.

 

-Dhr H. Koree vroeg of het mogelijk was om het gesnoeide hout te verdelen onder de vrijwilligers. Nu kregen onbekende mensen het van de snoeiers. Dit komt omdat er door het bestuur met de snoeiers is afgesproken dat alles opgeruimd zou worden. Alleen Chris en Harm hebben iets hout mogen meenemen. Volgende keer zullen hier betere afspraken over gemaakt worden.

 

-De baar en het kleed zijn in slechte staat. Keimpe Seepma zal de baar nakijken en Anne Heeringa neemt het kleed mee naar huis om dit na te kijken.  Zo nodig een nieuw kleed kopen.

 

- Mw. A. Swart vroeg of de kosten van de aula verdubbeld mogen worden.

 

Reactie bestuur: Tot nu toe werd de verhuur geregeld door de kerk en niet door de begrafenisvereniging. Er is dan ook geen sprake van een huurverhoging van de begrafenisvereniging. De exploitatie van de aula is waarschijnlijk een verliesgevende activiteit. Er wordt een evenwicht gezocht tussen de huurkosten en het exploitatieverlies.

 

De prijs was €150 voor 5 dagen , in Dokkum betaal je per nacht 80 euro. We huren nu van het MFA en moeten meer huur betalen. Misschien komt er ook wel verschil in prijs tussen onze leden en niet leden.

 

13.  Sluiting.

 

De voorzitter bedankt de vrijwilligers voor hun komst en het vele werk wat hebben verricht en sluit de vergadering. Er wordt nog nagepraat onder het genot van een hapje en een drankje.